Senioren Belang Beek

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect!

Welkom bij Senioren Belang Beek

5 maart 2018

SBB leden aanwezig bij het evenement "100 jaar kiesrecht" in het gemeentehuis op 4 maart 201810 februari 2018

Het nieuwe stemblikje van Senioren Belang Beek voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018


Senioren Belang Beek (SBB)

Is er voor u, met u en door u

Stem op lijst 4

Wij zijn er klaar voor!2 januari 2018

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect

Voor het gehele verkiezingsprogramma zie Programma


Kieslijst 2018

De verkiezingscommissie heeft na rijp beraad en met instemming van de ledenraad de navolgende volgorde bekend gemaakt voor de kandidaten van de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018.

1 Roel Hoogeboom

2 Mathieu Schraven

3 Adri Hellenbrand

4 Jean Lendertz

5 Dianne Schraven - Golsteijn

6 Corné Vorstenbosch

7 Jan Steijns

8 Ronny Motké

9 Guus Martens

10 Richard Toorop

11 Sandra Knoben

12 René Muurmans

13 Tim Wouters

14 Hans Koomen

15 Richelle Sanijs


6 maart 2017

Jeu de Boulesbaan in Neerbeek en Repair Café initiatief van SBB

SBB staat voor ideeën, initiatieven, doorzettingsvermogen, betrokkenheid, en mensgerichtheid

Zie voor meer informatie de Nieuws pagina. 

14 december 2016

Bulletin van Senioren Belang Beek (SBB) december 2016

- SBB gaat over leiderschap, over moreel en sociaal leiderschap

- SBB praat met mensen en over mensen

- SBB moet zorgen dat iedereen meedoet en ertoe doet

- SBB is geen spaarbank maar een werkbank

- SBB is voor de kerntaken en de basis op orde brengen en houden

- SBB biedt veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid

- SBB moet zorgen dat Beek weer socialer wordt

 

Al enkele jaren maakt Senioren Belang Beek onderscheid tussen financieel en maatschappelijk gezond. De bijeenkomsten welke wij hebben met inwoners van Beek laten hierover geen onduidelijkheid bestaan. De menselijke maat met bijbehorende houding en gedrag komen naar de mening van SBB in de hedendaagse maatschappij in het gedrang.

Vooral moreel leiderschap tonen als het gaat over maatschappelijke gevoelige kwesties. Ga en blijf in gesprek met elkaar! Openheid in bestuur is een absolute vereiste.

Het bestuursakkoord voor de jaren 2014-2018 klonk veelbelovend “Samen Verder“. Maar had meer de kentekens van een tunnelvisie om ook de overige partijen maar enig houvast te kunnen bieden voor de nodige samenwerking. Het akkoord ging over de hoofdthema’s Sociaal Domein, Economie en Evenementen, Leefbaarheid en Wonen. Door een vertrouwensbreuk in 2015 verdween de kleinste partner uit de coalitie.

Ten gevolge van deze breuk hield ook een wethouder van de andere groepering, weliswaar op vrijwillige basis, het voor gezien en verdween in de z.g. Wachtgeldregeling voor voormalige wethouders. Ofschoon deze persoon terugkeerde naar zijn voormalige werkgever, waar hij een garantie had om in dezelfde salaris- en functiegroep te worden ingedeeld, werd er toch een beroep gedaan op de voormelde regeling (APPA). De z.g. graai-modus is ook in Beek dus niet onbekend. Juridisch mag dit volkomen legaal zijn, maar of dit moreel en ethisch de juiste keuze is geweest daarover mag de kiezer zich in 2018 uitspreken. Want hiermede wordt de Begroting 2017 en 2018 van de gemeente Beek evenredig verhoogd en kunnen de burgers van Beek voor de kosten opdraaien.

Wij blijven het jammer vinden dat de toen nieuw gevormde coalitie hoofdzakelijk oog heeft voor het financiële beheer. Bij de aankondiging van de Programmabegroting 2017 gooide het College bij herhaling de verlaging van de lasten voor de burger in de politieke arena, waar de coalitie-partijen enthousiast op insprongen en vervolgens nagenoeg geen oog meer hadden voor de rest van de begroting. Maar voor die verlaging van de lasten voor de burger heeft SBB en zijn voorganger wel enkele jaren moeten strijden en pas nu ziet het College, SBB heeft daar meermaals op geattendeerd, de onredelijkheid welke in de berekening daarvan aanwezig was. Zo plukt de burger nu toch de vruchten van het goed scheiden van de nog bruikbare grondstoffen in de afvalstroom. SBB wil deze verlaging continueren, ook voor de volgende jaren.

Zowel het huidige als ook het vorige College trompetteren doorlopend dat Beek financieel gezond is en zij vergeten dat Beek maatschappelijk steeds armer wordt. Voor de groeiende tweedeling in de samenleving heeft dit College onvoldoende aandacht en dat is vooral merkwaardig met de grootste coalitie-partij die steeds meer nadrukkelijker aan de hand blijft lopen van de andere coalitie-genoot en als grote aanhangwagen meestuitert op steeds minder begaanbare wegen met steeds meer mensen in de armoede, zonder werk en goede zorg, welke ook steeds meer wordt verminderd door bezuinigingen. Ondanks het feit dat de Jaarrekening 2015 aangaf dat er in het sociale domein ongeveer € 0,8 miljoen minder was uitgegeven als door het Rijk aan Beek was toebedeeld. Let wel; slechts 22 gemeenten van de 393! hebben het geld voor het Sociaal Domein in 2015 volledig uitbetaald.

Al vele jaren krijgt het College de portemonnee, in de vorm van Algemene Reserve, Reserves en Voorzieningen, nauwelijks nog dicht omdat het tjokvol met geld zit. In de laatste begroting heeft SBB onderbouwd dat bij een sluitende begroting de inkomsten en uitgaven in balans moeten zijn. Dat betekent dus niet dat er vele tonnen uit de reserves gehaald behoren te worden om een sluitende begroting te presenteren, maar wel dat de uitgaven eerst beoordeeld moeten worden op zijn doelmatigheid. Hier is nog een wereld te winnen. Het College beperkt haar inzet tot op heden echter tot het maken van plannen, zonder ze echt SMART te maken en zonder over te gaan tot uitvoering in het jaar dat ze voorzien waren. Als je in het begrotingsjaar bepaalde werkzaamheden niet uitvoert of laat uitvoeren dan hou je op het einde van het jaar automatisch geld over en dat wordt dan aan de gemeenschap uitgelegd als dat de gemeente Beek winst heeft gemaakt. Ja, ja!

De tweedeling in de samenleving wordt steeds groter en groter. Het aantal mensen in Nederland dat werk zoekt is inmiddels gegroeid tot ongeveer 2 miljoen waarvan slechts 1/3 deel formeel geregistreerd staat als werkloos. Vertaald naar Beek heb je het al gauw over 2000 tot 2500 mensen die naarstig op zoek zijn naar werk, naar meer werk of ander werk. Te veel mensen hebben een kleine baan met een klein inkomen en een woning welke voor dat inkomen weer veel te duur is. Juist deze groepen behoren wij een perspectief te bieden met goede vooruitzichten voor de toekomst. Jan Terlouw, u kent hem nog wel, heeft eerder gezegd dat het neo-liberalisme de doodsteek is voor de hedendaagse maatschappij. In Amerika hebben ze dat in ieder geval nu ook begrepen.

Dat moet anders en beter met fatsoenlijke banen, fatsoenlijke inkomens en betaalbare woningen. Dat vereist ook dat de gemeente Beek zelf deze mensen centraal moet stellen en moet stoppen met rondpompen van mensen van het kastje naar de muur. We moeten ook goed beseffen dat digitale dienstverlening (wellicht) goedkoop is maar een loket met een echt mens in de buurt is vaak veel effectiever. Daar worden de mensen veel vitaler en wijzer van!

Evenzeer moet er meer aandacht zijn voor de inwoners die hun werkzame periode achter de rug hebben en moeten we meer bieden dan ze enkel achter de geraniums plaats te laten nemen, ook dat is een vorm van sociaal en moreel leiderschap. Het in gang gezette Kernenbeleid moet hier het voortouw in kunnen nemen. Dit beleid is veelbelovend en nodigt de inwoners ook uit om samen activiteiten in de kernen op te pakken en uit te voeren. Dit bevordert ook de sociale samenhang.

Onlangs werd ook bekend dat steeds meer mensen, waaronder ook kinderen, langdurig in armoede leven en dat zou gaan om gemiddeld 4 procent van de bevolking of wel ongeveer 700 mensen in de Beekse situatie. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal dat een bijstandsuitkering heeft. Het is te meer een bewijs dat Beek maatschappelijk aan het verarmen is en dat het onverklaarbaar is dat niemand in deze rijke gemeente de pijn van deze groep niet een beetje wil of kan verzachten. SBB vraagt zich af of Beek nog wel de plaats is van de menselijke maat en willen dit ook terugbrengen.

Daarom pleit SBB voor een werkagenda gericht op echt werk met een echt inkomen zodat iedereen echt kan meedoen en de tweedeling echt vermindert. Dat zullen wij blijven herhalen en herhalen en herhalen.

Na de verkiezingen van 2014 is wel door meerdere mensen terecht gesteld dat er “de facto”  geen democratische legitimiteit meer is bij zo’n lage opkomst. Er wordt ook iedere keer gesteld dat de mensen in Beek weer trots moeten worden op hun gemeente, we het samen moeten doen, moeten participeren, mantelzorgen, hard werken, geld verdienen, verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Wanneer hebben we nog tijd voor onszelf en voor elkaar en wie zorgt er dan voor jou?

Terug naar onze grootste zorg: de tweedeling. Het aantal mensen neemt toe dat ook gehoord wil worden en mee wil doen. Ze kloppen steeds harder aan. Het aantal mensen wat de wind mee heeft neemt af en zij schermen zich steeds meer af. En aan beide kanten ontstaat steeds meer chagrijn. Iemand moet natuurlijk de schuld hiervan krijgen en daarvoor zijn er voldoende opties zoals de Europese politiek of de vluchtelingen of de banken of de multinationals of wie dan ook. In ieder geval geven we nooit de schuld aan onszelf terwijl wij zelf wel de politiek hebben gekozen. Daarom doet SBB ook een dringend beroep op alle stemgerechtigden om in 2018 ook daadwerkelijk hun stem uit te brengen tijdens de Gemeenteraadsverkiezing opdat alle inwoners een aandeel hebben in het bestuur van de gemeente Beek. Of met een ander woord, dat heet ook participatie. 

Steeds meer mensen voelen zich onzeker en daardoor onveilig. Zij zijn bang om de straat op te gaan, bang om elkaar aan te spreken, lezen te vaak in de krant over overlast, doodslag, criminaliteit en meer, waarbij de politiek om het hardst roept dat het land veiliger moet en de grenzen dicht moeten. SBB houdt juist van openheid, van gastvrijheid en van gezamenlijkheid. Zeker ook in het bijzonder voor statushouders die echt willen integreren in de gemeenschap.

Frappant te horen is dat al vele jaren de criminaliteit daalt, de overlast afneemt, het aantal ongelukken vermindert en de objectieve veiligheid dus toeneemt. Maar de gewone vrouw of man in de straat heeft toch een geheel andere zienswijze. Wat is er dan wel aan de hand? Hebben we teveel regels en te weinig toezicht op handhaving? Is het gevoel van onveiligheid en de klaagcultuur misschien wel een teken dat mensen zich steeds minder gehoord voelen. Dat mensen via sociale media alleen maar gesterkt worden in hun gevoelens omdat Facebook haar pagina’s zo heeft ingericht dat je alleen leest wat je altijd al leest? Of wil de politiek een "ideaalbeeld" scheppen? Wij denken dat de politiek de mensen teveel naar de mond praat, te weinig luistert, niet echt wil snappen en niet echt doorvraagt!

Tenslotte, alle mensen zijn geboren als lieve, zachte, kirrende baby’s die met verwondering de wereld inkijken. SBB gelooft dat de mensen van nature goed zijn en dat alle mensen een huisje, boompje en beestje willen. Vanuit die filosofie willen wij samen met anderen wonen, werken en wandelen. Beek moet dat ook willen bieden. En dat vereist dat de basis op orde is en blijft en dat Beek de plaats is en blijft van de menselijke maat. Daar doet SBB zijn best voor!

 

Fractie Senioren Belang Beek.

Bron: Nederland Lokaal (nieuwsbrief)


Senioren Belang Beek

Waarom weer een nieuwe partij erbij?

De SBB auto voor het gemeentehuisHet wordt tijd dat niet enkel jongeren maar ook de ouderen weer een stem hebben over hun eigen toekomst in Beek en zo tevens invloed hebben over de belangrijke keuzes die de politiek in Beek neemt, hen betreffende.

Senioren Belang Beek is de enige partij die specifiek het behartigen van de politieke belangen van ouderen in Beek mede als doelstelling heeft zonder anderen bevolkingsgroepen tekort te doen. Het gezegde luidt: "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", dat vinden wij juist doch wij willen hieraan toevoegen "en geef de ouderen het respect waar ze recht op hebben". De groep 50-plussers maakt momenteel bijna 40% van de Beekse bevolking uit. ln politiek opzicht zullen de stemmen van de 50-plussers zowel richtinggevend als doorslaggevend kunnen zijn. Dat alles op voorwaarde dat ook de ouderen zich kunnen identificeren met èn zich herkennen in Senioren Belang Beek. Eendracht maakt macht. Macht is nodig om de verandering in te zetten. Daarom, ook 50-plussers, sta niet langer aan de kant maar doe ook actief mee en stem op Senioren Belang Beek

Senioren Belang Beek                                                                                                                                                    Staat voor Lagere Beekse lasten / Aandacht en Respect!

Ideeënbus

Heeft u als burger ideeen voor gemeente Beek welke we als partij kunnen inbrengen in de Gemeenteraad neem dan contact op met een van de bestuursleden.
SBB | Contact webmaster ! Sitemap

Copyright © 2018 Senioren Belang Beek All Rights Reserved.