Senioren Belang Beek

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect!

Nieuws

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect

Voor het gehele verkiezingsprogramma zie Programma

Met het thema “Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect” gaat SBB in 2018 de verkiezingen in en presenteert SBB het verkiezingsprogramma 2018– 2022.

SBB gaat voorop om de gemeenschap weer socialer te maken en hiermee de saamhorigheid te vergroten.

 

SBB vindt het van essentieel belang om de partijpunten samen met de inwoners te realiseren. Deze punten moeten via de Commissievergaderingen, Kadernota’s  en de Programmabegrotingen ingebracht worden en leiden tot het gewenste beleid.

Wij willen dat doen in goede samenwerking met maatschappelijke partners zoals schoolbesturen, woningbouwverenigingen, zorgverleners, politie, sportverenigingen enz. Dat is absoluut noodzakelijk voor het welslagen van onze doelen in de vijf woonkernen van de gemeente Beek. Samenwerking is voor SBB een natuurlijk uitgangspunt.

 

Eerlijkheid, openheid, vertrouwen en samen met u werken aan welzijn en welvaart. Dat zijn de meest opvallende kenmerken van SBB.


8 maart 2017

Jeu de Boulesbaan in Neerbeek

Op basis van een initiatief van de fractie SBB zal er op zeer korte termijn een Jeu de Boulesbaan gerealiseerd worden in Neerbeek. 
De officiele ingebruikname is gepland met Pasen.

We zijn heel blij te kunnen melden dat de komst van de Jeu de Boulesbaan een feit is. Sedert 2009 zijn we intensief bezig geweest om dit doel te realiseren. Na veel, en vaak ook moeizaam, overleg met de gemeente waren we dan ook verheugd met de komst van voorlopige banen in juni en september 2016. Door de enorme belangstelling en een handtekeningenactie is de komst van een definitieve Jeu de Boulesbaan een feit. Het streven is om de baan met Pasen officïeel te openen. Bij de aanleg van de baan zullen de leden van SBB zelf ook de handen uit de mouwen steken.

De nieuwe lokatie aan de Neerbeekerhof

6 maart 2017

Repair Café

Met de opening van het Repair Café in het Gemeenschapshuis Oos Heim in Neerbeek op 4 maart 2017 is wederom een burgerinitiatief van SBB gerealiseerd.

Het Repair Café zal telkens plaatsvinden op de 1ste zaterdag van de maand.


Naast de duurzaamheid en reduceren van de afvalberg heeft dit initiatief ook een grote culturele en sociale waarde. Door het op deze manier samenbrengen van onze bewoners denken we ook het aspect van sociale isolement, met name onder ouderen, te kunnen verkleinen.
Door de verwezenlijking van het Repair Café hebben we invulling kunnen geven aan een aantal doelstellingen van ons verkiezingsprogramma waaronder burgerparticipatie en dienstverlening.


Een Repair Café heeft de volgende doelstellingen:

- Reparatie van kleine huishoudelijke apparaten
- Duurzaamheid 
   Afvalbeleid staat hoog in het vaandel van de fractie SBB. 
   Door spullen te repareren zal de afvalberg verminderen.
- Voor burgers van burgers
   Het Repair Café wordt bemenst door vrijwilligers die bereid zijn
   diensten te verlenen voor mede-burgers.
   Opvallend is dat bij de opening 3 mensen te kennen hebben
   gegeven om deel te willen uitmaken van de organisatie van het
   Repair Café.
- Sociaal
   Naast reparaties is een Repair Café de plaats waar mensen met
   elkaar kunnen praten, onder het genot van een kop koffie.28 december 2016RECTIFICATIE.


In het Bulletin van Senioren Belang Beek van december 2016 is het navolgende niet juist weergegeven.

Waar in het bulletin het aantal personen met een bijstandsuitkering wordt genoemd, moet worden gelezen een aantal uitkeringsgerechtigden met een bijstands-, IOA-en/of werkeloosheidsuitkering. Dit zijn tijdelijke inkomsten vervangende uitkeringen.


Fractie Senioren Belang Beek.


26 december 2016

Artikel Binnenlands Bestuur 23 december 2016  

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/afzien-van-wachtgeld-is-soms-beste-oplossing.9554757.lynkx
AFZIEN VAN WACHTGELD IS SOMS BESTE OPLOSSING

Publieke beloningen liggen onder een vergrootglas en zorgen in toenemende mate voor ophef. Daarom is het in sommige gevallen niet onverstandig om bijvoorbeeld als bestuurder geen wachtgeld te claimen. Dat zeggen onderzoekers die integriteitskwesties in het openbaar bestuur door de jaren heen bestudeerden. ‘Ook al heb je daar als ex-politicus recht op, misschien is het verstandig om er snel afstand van te doen, voordat er schande over wordt gesproken’, aldus onderzoeker Patrick Overeem van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Volledig legitiem
De onderzoekers lichtten tientallen integriteitskwestie vanaf de Tweede Wereldoorlog door. Hieruit blijkt dat veel zaken in het openbaar bestuur niet eenvoudig liggen. Ook al zijn sommige kwesties vanuit juridisch oogpunt volledig legitiem toch kunnen ze als niet-integer worden ervaren. ‘Onze perceptie van integriteit verandert constant,’ verklaren de onderzoekers. ‘Een van de hete hangijzers van deze tijd is zoals genoemd hoge salarissen van bestuurders. Als je ziet hoe de publieke opinie daarover aan het veranderen is, dan is de kans groot dat daar schandalen over ontstaan’, aldus Overeem.
 
Salarissen boven de norm 

Minister Plasterk maakte deze week nog bekend dat er nog steeds honderden topambtenaren en hoge semi-ambtenaren zijn die meer dan het ministerssalaris (178 duizend euro) verdienen. Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zit 14 procent van de leidinggevende topfunctionarissen boven de norm. Dat percentage is even hoog als in 2014. Het gaat om 1224 leidinggevende topfunctionarissen en 109 toezichthoudende topfunctionarissen die nog in een overgangssituatie zitten. Toch waren er 17 gevallen waarbij er een daadwerkelijke overtreding is geconstateerd. Maar bij vrijwel allemaal is het salaris van boven de 178 duizend vooralsnog dus geoorloofd.

Maatschappelijke onderstroom
Ook al staat men officieel in hun recht, het is volgens de onderzoekers dus niet de goede manier om gevoelens uit de samenleving te negeren. Ze raden bestuurders aan om altijd op de maatschappelijke onderstroom te letten. Die bepaalt de normen van de toekomst, benadrukken de wetenschappers. ‘Veel bestuurders verkijken zich daar op’, aldus Overeem. ‘Ze kijken naar de huidige regels en negeren de gevoelens die heersen in de maatschappij. Kijk bijvoorbeeld naar alle ophef over declaraties of over hoge bonussen. Ook al houd je je aan de geldende regels, dan nog kan er veel discussie ontstaan.’

21 december 2016

Ingekomen brief college van B en W 21 december 2016

RECTIFICATIE.


In het Bulletin van Senioren Belang Beek van december 2016 is het navolgende niet juist weergegeven.

Waar in het bulletin het aantal personen met een bijstandsuitkering wordt genoemd, moet worden gelezen een aantal uitkeringsgerechtigden met een bijstands-, IOA-en/of werkeloosheidsuitkering. Dit zijn tijdelijke inkomsten vervangende uitkeringen.


Fractie Senioren Belang Beek.

14 december 2016

Bulletin van Senioren Belang Beek (SBB) december 2016

- SBB gaat over leiderschap, over moreel en sociaal leiderschap

- SBB praat met mensen en over mensen

- SBB moet zorgen dat iedereen meedoet en ertoe doet

- SBB is geen spaarbank maar een werkbank

- SBB is voor de kerntaken en de basis op orde brengen en houden

- SBB biedt veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid

- SBB moet zorgen dat Beek weer socialer wordt

 

Al enkele jaren maakt Senioren Belang Beek onderscheid tussen financieel en maatschappelijk gezond. De bijeenkomsten welke wij hebben met inwoners van Beek laten hierover geen onduidelijkheid bestaan. De menselijke maat met bijbehorende houding en gedrag komen naar de mening van SBB in de hedendaagse maatschappij in het gedrang.

Vooral moreel leiderschap tonen als het gaat over maatschappelijke gevoelige kwesties. Ga en blijf in gesprek met elkaar! Openheid in bestuur is een absolute vereiste.

Het bestuursakkoord voor de jaren 2014-2018 klonk veelbelovend “Samen Verder“. Maar had meer de kentekens van een tunnelvisie om ook de overige partijen maar enig houvast te kunnen bieden voor de nodige samenwerking. Het akkoord ging over de hoofdthema’s Sociaal Domein, Economie en Evenementen, Leefbaarheid en Wonen. Door een vertrouwensbreuk in 2015 verdween de kleinste partner uit de coalitie.

Ten gevolge van deze breuk hield ook een wethouder van de andere groepering, weliswaar op vrijwillige basis, het voor gezien en verdween in de z.g. Wachtgeldregeling voor voormalige wethouders. Ofschoon deze persoon terugkeerde naar zijn voormalige werkgever, waar hij een garantie had om in dezelfde salaris- en functiegroep te worden ingedeeld, werd er toch een beroep gedaan op de voormelde regeling (APPA). De z.g. graai-modus is ook in Beek dus niet onbekend. Juridisch mag dit volkomen legaal zijn, maar of dit moreel en ethisch de juiste keuze is geweest daarover mag de kiezer zich in 2018 uitspreken. Want hiermede wordt de Begroting 2017 en 2018 van de gemeente Beek evenredig verhoogd en kunnen de burgers van Beek voor de kosten opdraaien.

Wij blijven het jammer vinden dat de toen nieuw gevormde coalitie hoofdzakelijk oog heeft voor het financiële beheer. Bij de aankondiging van de Programmabegroting 2017 gooide het College bij herhaling de verlaging van de lasten voor de burger in de politieke arena, waar de coalitie-partijen enthousiast op insprongen en vervolgens nagenoeg geen oog meer hadden voor de rest van de begroting. Maar voor die verlaging van de lasten voor de burger heeft SBB en zijn voorganger wel enkele jaren moeten strijden en pas nu ziet het College, SBB heeft daar meermaals op geattendeerd, de onredelijkheid welke in de berekening daarvan aanwezig was. Zo plukt de burger nu toch de vruchten van het goed scheiden van de nog bruikbare grondstoffen in de afvalstroom. SBB wil deze verlaging continueren, ook voor de volgende jaren.

Zowel het huidige als ook het vorige College trompetteren doorlopend dat Beek financieel gezond is en zij vergeten dat Beek maatschappelijk steeds armer wordt. Voor de groeiende tweedeling in de samenleving heeft dit College onvoldoende aandacht en dat is vooral merkwaardig met de grootste coalitie-partij die steeds meer nadrukkelijker aan de hand blijft lopen van de andere coalitie-genoot en als grote aanhangwagen meestuitert op steeds minder begaanbare wegen met steeds meer mensen in de armoede, zonder werk en goede zorg, welke ook steeds meer wordt verminderd door bezuinigingen. Ondanks het feit dat de Jaarrekening 2015 aangaf dat er in het sociale domein ongeveer € 0,8 miljoen minder was uitgegeven als door het Rijk aan Beek was toebedeeld. Let wel; slechts 22 gemeenten van de 393! hebben het geld voor het Sociaal Domein in 2015 volledig uitbetaald.

Al vele jaren krijgt het College de portemonnee, in de vorm van Algemene Reserve, Reserves en Voorzieningen, nauwelijks nog dicht omdat het tjokvol met geld zit. In de laatste begroting heeft SBB onderbouwd dat bij een sluitende begroting de inkomsten en uitgaven in balans moeten zijn. Dat betekent dus niet dat er vele tonnen uit de reserves gehaald behoren te worden om een sluitende begroting te presenteren, maar wel dat de uitgaven eerst beoordeeld moeten worden op zijn doelmatigheid. Hier is nog een wereld te winnen. Het College beperkt haar inzet tot op heden echter tot het maken van plannen, zonder ze echt SMART te maken en zonder over te gaan tot uitvoering in het jaar dat ze voorzien waren. Als je in het begrotingsjaar bepaalde werkzaamheden niet uitvoert of laat uitvoeren dan hou je op het einde van het jaar automatisch geld over en dat wordt dan aan de gemeenschap uitgelegd als dat de gemeente Beek winst heeft gemaakt. Ja, ja!

De tweedeling in de samenleving wordt steeds groter en groter. Het aantal mensen in Nederland dat werk zoekt is inmiddels gegroeid tot ongeveer 2 miljoen waarvan slechts 1/3 deel formeel geregistreerd staat als werkloos. Vertaald naar Beek heb je het al gauw over 2000 tot 2500 mensen die naarstig op zoek zijn naar werk, naar meer werk of ander werk. Te veel mensen hebben een kleine baan met een klein inkomen en een woning welke voor dat inkomen weer veel te duur is. Juist deze groepen behoren wij een perspectief te bieden met goede vooruitzichten voor de toekomst. Jan Terlouw, u kent hem nog wel, heeft eerder gezegd dat het neo-liberalisme de doodsteek is voor de hedendaagse maatschappij. In Amerika hebben ze dat in ieder geval nu ook begrepen.

Dat moet anders en beter met fatsoenlijke banen, fatsoenlijke inkomens en betaalbare woningen. Dat vereist ook dat de gemeente Beek zelf deze mensen centraal moet stellen en moet stoppen met rondpompen van mensen van het kastje naar de muur. We moeten ook goed beseffen dat digitale dienstverlening (wellicht) goedkoop is maar een loket met een echt mens in de buurt is vaak veel effectiever. Daar worden de mensen veel vitaler en wijzer van!

Evenzeer moet er meer aandacht zijn voor de inwoners die hun werkzame periode achter de rug hebben en moeten we meer bieden dan ze enkel achter de geraniums plaats te laten nemen, ook dat is een vorm van sociaal en moreel leiderschap. Het in gang gezette Kernenbeleid moet hier het voortouw in kunnen nemen. Dit beleid is veelbelovend en nodigt de inwoners ook uit om samen activiteiten in de kernen op te pakken en uit te voeren. Dit bevordert ook de sociale samenhang.

Onlangs werd ook bekend dat steeds meer mensen, waaronder ook kinderen, langdurig in armoede leven en dat zou gaan om gemiddeld 4 procent van de bevolking of wel ongeveer 700 mensen in de Beekse situatie. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal dat een bijstandsuitkering heeft. Het is te meer een bewijs dat Beek maatschappelijk aan het verarmen is en dat het onverklaarbaar is dat niemand in deze rijke gemeente de pijn van deze groep niet een beetje wil of kan verzachten. SBB vraagt zich af of Beek nog wel de plaats is van de menselijke maat en willen dit ook terugbrengen.

Daarom pleit SBB voor een werkagenda gericht op echt werk met een echt inkomen zodat iedereen echt kan meedoen en de tweedeling echt vermindert. Dat zullen wij blijven herhalen en herhalen en herhalen.

Na de verkiezingen van 2014 is wel door meerdere mensen terecht gesteld dat er “de facto”  geen democratische legitimiteit meer is bij zo’n lage opkomst. Er wordt ook iedere keer gesteld dat de mensen in Beek weer trots moeten worden op hun gemeente, we het samen moeten doen, moeten participeren, mantelzorgen, hard werken, geld verdienen, verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Wanneer hebben we nog tijd voor onszelf en voor elkaar en wie zorgt er dan voor jou?

Terug naar onze grootste zorg: de tweedeling. Het aantal mensen neemt toe dat ook gehoord wil worden en mee wil doen. Ze kloppen steeds harder aan. Het aantal mensen wat de wind mee heeft neemt af en zij schermen zich steeds meer af. En aan beide kanten ontstaat steeds meer chagrijn. Iemand moet natuurlijk de schuld hiervan krijgen en daarvoor zijn er voldoende opties zoals de Europese politiek of de vluchtelingen of de banken of de multinationals of wie dan ook. In ieder geval geven we nooit de schuld aan onszelf terwijl wij zelf wel de politiek hebben gekozen. Daarom doet SBB ook een dringend beroep op alle stemgerechtigden om in 2018 ook daadwerkelijk hun stem uit te brengen tijdens de Gemeenteraadsverkiezing opdat alle inwoners een aandeel hebben in het bestuur van de gemeente Beek. Of met een ander woord, dat heet ook participatie. 

Steeds meer mensen voelen zich onzeker en daardoor onveilig. Zij zijn bang om de straat op te gaan, bang om elkaar aan te spreken, lezen te vaak in de krant over overlast, doodslag, criminaliteit en meer, waarbij de politiek om het hardst roept dat het land veiliger moet en de grenzen dicht moeten. SBB houdt juist van openheid, van gastvrijheid en van gezamenlijkheid. Zeker ook in het bijzonder voor statushouders die echt willen integreren in de gemeenschap.

Frappant te horen is dat al vele jaren de criminaliteit daalt, de overlast afneemt, het aantal ongelukken vermindert en de objectieve veiligheid dus toeneemt. Maar de gewone vrouw of man in de straat heeft toch een geheel andere zienswijze. Wat is er dan wel aan de hand? Hebben we teveel regels en te weinig toezicht op handhaving? Is het gevoel van onveiligheid en de klaagcultuur misschien wel een teken dat mensen zich steeds minder gehoord voelen. Dat mensen via sociale media alleen maar gesterkt worden in hun gevoelens omdat Facebook haar pagina’s zo heeft ingericht dat je alleen leest wat je altijd al leest? Of wil de politiek een "ideaalbeeld" scheppen? Wij denken dat de politiek de mensen teveel naar de mond praat, te weinig luistert, niet echt wil snappen en niet echt doorvraagt!

Tenslotte, alle mensen zijn geboren als lieve, zachte, kirrende baby’s die met verwondering de wereld inkijken. SBB gelooft dat de mensen van nature goed zijn en dat alle mensen een huisje, boompje en beestje willen. Vanuit die filosofie willen wij samen met anderen wonen, werken en wandelen. Beek moet dat ook willen bieden. En dat vereist dat de basis op orde is en blijft en dat Beek de plaats is en blijft van de menselijke maat. Daar doet SBB zijn best voor!

 

Fractie Senioren Belang Beek.

Bron: Nederland Lokaal (nieuwsbrief)


26 juni 2016

De fractie van Senioren Belang Beek heeft in de Raadsvergadering van 23 juni 2016 duidelijk stelling genomen op de volgende punten


  • De kosten voor de Rioolheffing en de Afvalstoffenheffing kunnen minimaal met ieder € 20,00 naar beneden bijgesteld worden.
  • Met betrekking tot de luchthaven MAA stellen wij dat het belangrijk is duurzame werkgelegenheid te creëren om zodoende meer functies op te voeren. 

    Ook moet er met NedCar contact gezocht worden om ons arbeidspotentieel daar in te kunnen zetten. 

  • Bijstandgerechtigden zo veel als mogelijk klaar te maken, door middel van actieve training, voor de arbeidsmarkt. In de oude brandweerkazerne is de gemeente hiermee gestart.
  • Wij hebben ons opgesteld om vluchtelingen die onze hulp nodig hebben ook daadwerkelijk te helpen. Andere personen, welke om andere redenen zich hier willen vestigen, moeten geen toegang krijgen tot de hulp welke door de gemeente Beek wordt gegeven.
  • De gemeentelijke informatie willen wij weer in de lokale media vermeld zien. Dit door het feit dat er voldoende mogelijkheden zijn om op andere gebieden te bezuinigen.
  • De fractie heeft duidelijk stelling genomen om de mogelijke plaatsing van laadpalen voor auto's en fietsers met subsidies te financieren. Commerciële activiteiten moeten niet met gemeentelijke subsidies gefinancierd worden.

Ideeënbus

Heeft u als burger ideeen voor gemeente Beek welke we als partij kunnen inbrengen in de Gemeenteraad neem dan contact op met een van de bestuursleden.
SBB | Contact webmaster ! Sitemap

Copyright © 2018 Senioren Belang Beek All Rights Reserved.