Senioren Belang Beek

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect!

Verkiezingen 2014

Senioren Belang Beek voor alle 50-plussers

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Lagere Beekse Lasten / Aandacht en respect

Inleiding.

Met het thema “Lagere Beekse Lasten / Aandacht en Respect” gaat SBB in 2014 de verkiezingen in. Hierbij presenteert SBB u het verkiezingsprogramma 2014 – 2018 met dit thema.

SBB vindt het van essentieel belang om deze partijpunten samen met u te realiseren.
Wij willen dat doen in goede samenwerking met maatschappelijke partners zoals schoolbesturen, woningbouwverenigingen, zorgverleners, politie, sportverenigingen enz. Dat is absoluut noodzakelijk voor het welslagen van onze doelen in de vijf woonkernen van de gemeente Beek. Samenwerking is voor SBB een natuurlijk uitgangspunt.

Eerlijkheid, openheid, vertrouwen en samen met u werken aan welzijn en welvaart. Dat zijn de meest opvallende kenmerken van SBB.


De organisatie van SBB.

SBB is een vereniging van inwoners van de gemeente Beek die op een constructieve manier met elkaar een zorgzame, veilige en leefbare gemeente willen realiseren. SBB wil haar idealen bereiken door deel te nemen aan de komend gemeenteraadsverkiezingen. De leden stellen op voordracht van het bestuur de lijst met kandidaten voor de gemeenteraad vast. Indien mogelijk, wil SBB  deelnemen aan het dagelijks bestuur van de gemeente .
Door bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen kun je het beste je idealen waar maken.
Op dit moment heeft de fractie waaruit SBB is ontstaan, twee leden in de gemeenteraad.
Daarnaast wil SBB klankbordgroepen opzetten waarin SBB met de bewoners in gesprek wil gaan over belangrijke onderwerpen. Iedere bewoner van Beek die actief mee wil doen is van harte welkom.


Wat heeft SBB tot nu bereikt en wat wil zij bereiken?

Graag willen wij in het kort aangeven wat de voorloper, waaruit SBB is ontstaan, in de afgelopen raadsperiode heeft bereikt

1. Burgerparticipatie

Een belangrijk punt is het betrekken van de inwoners bij het beleid en de besluiten van de gemeente. Dat heet burgerparticipatie. Daar hebben we hard aan gewerkt. De oprichters van de partij hebben veel inwoners geraadpleegd om te achterhalen wat hun wensen en verlangens zijn. Dat initiatief wordt gewaardeerd. En wat belangrijker; er is concrete actie op gevolgd. SBB wil voor alle kernen een apart kernenbeleid opstellen samen met de bewoners. Dit is de manier om als kern te bepalen wat belangrijk is en wat er concreet gedaan moet worden.
Voordat beleidsplannen en grote projecten worden vastgesteld, raadplegen wij eerst de bewoners. Dat gebeurt door middel van inspraak- en inloopbijeenkomsten. 
Ons motto is: in onze kernen maak je zelf je woon- en leefklimaat.

2. De dienstverlening

Een belangrijk speerpunt in het verkiezingsprogramma van SBB is de dienstverlening aan de bewoners. De gemeente is er voor de bewoners en niet andersom. U moet er van uit kunnen gaan dat de gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie) u correct, juist en klantvriendelijk te woord staat en helpt bij uw wensen. Wanneer dat niet gebeurt, vindt u steun bij SBB. De voorlopers van SBB hebben diverse keren inwoners van onze gemeente geholpen bij hun problemen. SBB probeert zo ten volle zijn taak als volksvertegenwoordiger waar te maken. Wij zullen ons daarbij houden aan de afgesproken kaders in bijvoorbeeld bestemmingsplannen. SBB heeft ingestoken op het realiseren van servicepunten in de kernen, d.m.v. vertegenwoordigers van de kernen op te nemen in de lijst van kandidaten. Inwoners kunnen daar, op termijn, geholpen door deze vrijwilligers, op een laagdrempelige wijze geholpen worden bij hun vragen en problemen over zorg, wonen, welzijn enz. Ook ondersteuning voor het invullen van formulieren hoort daarbij. Voor ouderen, alleenstaanden en voor gezinnen in de bijstand die vaak niet op de hoogte zijn van allerlei regelingen zijn deze servicepunten, vindt SBB, van groot belang.
Ons motto is: de gemeente is van u en voor u.

3 Financiën

De gemeente heeft geld nodig voor wegen, groenbeheer, afvalverwijdering, riolering, zorgvoorzieningen, cultuur, recreatie enz. Voor een deel komt het geld rechtstreeks bij u vandaan. De gemeente kent drie belangrijke belastingbronnen. De afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de OZB. 
SBB vindt dat de lasten voor de inwoners niet meer mogen stijgen dan het inflatiepercentage. Dit uitgangspunt zal SBB sterk verdedigen. De afvalstoffenheffing zal zodanig moeten worden vorm gegeven dat alle delen van de afvalstroom zodanig gescheiden worden dat er nieuwe grondstoffen ontstaan welke een verlaging van het tarief op termijn moeten kunnen bewerkstelligen. 
Ons motto is: gelijkblijvende of lagere woonlasten met een goed voorzieningenniveau.

4. De blik op de toekomst

SBB vindt het heel belangrijk samen met de bewoners naar de toekomst te kijken. Hoe willen wij dat onze gemeente en onze kernen er in de nabije en verdere toekomst (over 20 jaar) uit zullen zien? We willen voor onze kinderen en kleinkinderen een veilige en leefbare gemeente, waar ze graag wonen, werken en recreëren. SBB vond en vindt het daarom belangrijk met de bewoners plannen voor de toekomst te maken. Er is weliswaar kort geleden een Centrumplan door het College  voorgesteld doch SBB is daar niet enthousiast over en zal met de inwoners in gesprek gaan of de uitgangspunten van dat plan wel gewenst zijn  en de of de financiële consequenties ervan niet te hoog zijn. Voldoende en goede huisvesting voor ouderen  en starters is van essentieel  belang voor de toekomst. De invulling hiervan is voor SBB in de komende raadsperiode een heel belangrijk speerpunt.
Ons motto is: een leven lang wonen in je eigen mooie omgeving.

5. Van beleid naar uitvoering

In ons verkiezingsprogramma en het daaruit voort te vloeien raadsprogramma heeft SBB op veel punten beleid ontwikkeld. SBB vind dat er in de gemeente eerst helderheid moet zijn over de feiten welke geleid hebben tot een voorstel van beleid. Eerst samen met de bewoners vaststellen, hoe zij bepaalde zaken geregeld willen hebben. Die horen in beleidsnota’s verwoord te worden. Dan pas kun je op verantwoorde wijze concrete zaken gaan regelen. SBB ziet het als een belangrijke taak om beleidsnota’s helder voor onze inwoners te verwoorden. SBB stelt zich tot doel om in de komende raadsperiode alle voor onze inwoners belangrijke nota’s in een voor iedereen leesbare taal om te zetten. Op onze website zult u de resultaten kunnen vinden van die aanpak. Natuurlijk kunt u die ook bij de kandidaat-raadsleden van SBB opvragen. De concrete uitwerking van de komende plannen zal in nauw overleg met de bewoners in de komende raadsperiode plaats moeten vinden. De kaders liggen vast, dus nu met elkaar de hand aan de schop.

Ons motto is: na het zaaien oogsten en blijven kijken naar een gezonde toekomst.


De Speerpunten van Senioren Belang Beek

Financiën  

 • Verlaging van gemeentelijke kosten door efficiëntere, doelmatiger, effectievere, duidelijke, heldere en transparante ambtelijke procedures,
 • Enkel een sluitende begrotingen presenteren, zonder dat de financiële reserves aangesproken moeten worden is acceptabel,
 • De missie en visie moeten duidelijk naar voren komen in de meerjarenbegroting en meerjarenplan,
 • De gemeente biedt financiële ondersteuning in het kader van de bijzondere bijstand en bevordert optimaal gebruik ervan.
 • Levering ambtelijke diensten uitsluitende tegen kostprijs betekent dat er geen winst gemaakt mag worden op Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. Winst leidt tot verlaging van betreffende tarieven,
 • Overschrijding van de begroting van de projecten zijn onacceptabel.

Werk en Economie 

 • Werkgelegenheid staat bovenaan in ons programma met speciale aandacht voor hoogwaardige technologische industriële ondernemingen en telewerken, SBB heeft vooral aandacht voor bewoners welke gezien hun leeftijd respectievelijk opleiding een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben,
 • Onderwijs is de belangrijkste motor voor een gezonde economie,
 • Gezond financieel klimaat voor ondernemers,
 • Een evenwichtige balans tussen economie en ecologie,
 • Handhaven en verbeteren van het voorzieningenniveau in de kleine kernen, 
 • Werkzaamheden alleen uitbesteden aan firma’s waarvan zeker en controleerbaar is dat men zich aan de wet en regelgeving van Nederland, resp. EU houdt.

Zorg en inkomsten

 • De kwaliteit van de samenleving verhogen door innovatie op het gebied van bestuur, samenleving en economie. Geldverslindende prestigeobjecten mogen niet worden doorgevoerd,
 • Meer senioren nemen desgewenst deel aan het arbeidsproces, de gemeente stimuleert en geeft zelf het voorbeeld,
 • Meer samenwerking tussen de ziekenhuizen Orbis Medisch Centrum, Atrium in Heerlen en het Maastricht universitair medisch centrum èn huisartsen in verband met de toekomstige tekorten in de zorg en daardoor minder zorg en de hogere kosten voor veelal de oudere patiënten,
 • Heeft oog voor kwetsbare groepen ouderen, zoals ouderen met een zware zorgbehoefte en oudere migranten,
 • Zorg dicht bij huis: zorgwoningen en zorgdiensten,
 • Zorgt voor een laagdrempelig, vriendelijk loket waar oplossingen geboden worden, de wijkverpleegkundige speelt hierbij een rol van betekenis,
 • Actieve aandacht voor jongeren (zorg voor goed onderwijs, werk en recreatiemogelijkheden),
 • Er komt een lesuur "gezond leven" over conditie en lichamelijk welzijn o.a. drugs, alcohol, roken, bewegen en voeding. ledere leerling krijgt zwemonderricht, minimaal tot het behalen van de gecertificeerde zwemdiploma's A, B en C, eventueel voor een deel na de lesuren,
 • Er dienen meer gelden te worden vrijgemaakt voor de gemeentelijke taken in het kader van de WMO. Weliswaar vraaggericht en niet langer aanbodgericht.

Maatschappelijke ontwikkeling

 • De terugloop van inwoners van Beek terugdringen door het verstrekken van vestigingspremies voor hen die van buiten de provincie in Beek gaan wonen,
 • Steunen van initiatieven van burgers voor verbetering van de eigen woonomgeving,
 • Behoud en versterking van het voorzieningenniveau, met name vooral in de kleine kernen,
 • Zorg voor een goede dagopvang,
 • Aanleg van (kleine) multifunctionele sportvoorzieningen, ook voor ouderen,
 • Faciliteert inspraak van ouderen als het gaat om relevante voorzieningen voor ouderen.

Ruimtelijk ontwikkelen

 • Zet fors in op voldoende levensbestendige, maar vooral betaalbare woningen voor ouderen, maakt werk van een toegankelijke omgeving, met drempelvrije winkels,
 • Bouw van starterswoningen en ouderenwoningen op basis van aangetoonde behoefte,
 • Het budget van Startersleningen verhogen en uitbreiden en ook voor leningen bestemd voor 50-plussers met dezelfde voorwaarden,
 • Geen gemeentelijke bijdragen aan commerciële bouwactiviteiten,

Openbare ruimte

 • Aanleggen van kleinschalige spelmogelijkheden voor ouderen in alle kernen,
 • Voldoende en veilige speelruimten voor kinderen en meer zitbankjes plaatsen voor ouderen en voor personen met beperkte bewegingsmogelijkheden,
 • Blijven werken aan een sociale en veilige leefomgeving,
 • Terugdringen van criminaliteit door strikte controle en handhaving,
 • Terugbrengen van een permanente politiepost in Beek.


22 februari 2014

De voorzitter zelf aan de slag met het plakken van de posters.
19 februari 2014 

De Posters van SBB zijn gedrukt

Verkiezingsposter
Verkiezingsposter

23 januari 2014

Artikel Beek en Omstreken

Artikel in Beek en Omstreken


01 Januari 2014

De website van Senioren Belang Beek, www.seniorenbelangbeek.nl is in de lucht. Vanaf deze datum wordt informatie gedeeld via het internet.Mail adressen zijn beschikbaar en staan vermeld in Contact en de informatie over de partij. 


Ideeënbus

Heeft u als burger ideeen voor gemeente Beek welke we als partij kunnen inbrengen in de Gemeenteraad neem dan contact op met een van de bestuursleden.
SBB | Contact webmaster ! Sitemap

Copyright © 2018 Senioren Belang Beek All Rights Reserved.