Senioren Belang Beek

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect!

Programma

Senioren Belang Beek voor alle 50-plussers

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect

A. Inleiding.

Met het thema “Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect” gaat SBB in 2018 de verkiezingen in en presenteert SBB het verkiezingsprogramma 2018– 2022.

SBB gaat voorop om de gemeenschap weer socialer te maken en hiermee de saamhorigheid te vergroten.

SBB vindt het van essentieel belang om de partijpunten samen met de inwoners te realiseren. Deze punten moeten via de Commissievergaderingen, Kadernota’s  en de Programmabegrotingen ingebracht worden en leiden tot het gewenste beleid.

Wij willen dat doen in goede samenwerking met maatschappelijke partners zoals schoolbesturen, woningbouwverenigingen, zorgverleners, politie, sportverenigingen enz. Dat is absoluut noodzakelijk voor het welslagen van onze doelen in de vijf woonkernen van de gemeente Beek. Samenwerking is voor SBB een natuurlijk uitgangspunt.

Eerlijkheid, openheid, vertrouwen en samen met u werken aan welzijn en welvaart. Dat zijn de meest opvallende kenmerken van SBB.


B. De organisatie van SBB.

SBB is een vereniging van en voor inwoners van de gemeente Beek die op een constructieve manier met elkaar een zorgzame, veilige en leefbare gemeente willen realiseren. SBB wil haar idealen bereiken door weer deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. De leden stellen op voordracht van het bestuur de lijst met kandidaten voor de gemeenteraad vast. Indien mogelijk, wil SBB  deelnemen aan het dagelijks bestuur van de gemeente.

Door bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen kun je het beste de gekozen idealen waar maken. Maar op een gedegen wijze oppositie voeren kan ook leiden tot begrip en realisatie van onze uitgangspunten.

Op dit moment heeft de fractie SBB twee zetels in de gemeenteraad.

Daarnaast wil SBB klankbordgroepen opzetten waarin SBB met de bewoners in gesprek wil gaan over belangrijke onderwerpen. Iedere bewoner van Beek die actief mee wil doen is van harte welkom op leden- en fractievergaderingen.


C. Wat heeft SBB tot nu bereikt en wat wil zij bereiken?

1) Burgerparticipatie.

Een belangrijk punt is het betrekken van de inwoners bij het beleid en de besluiten van de gemeente. Dat heet burgerparticipatie. Daar hebben we hard aan gewerkt. De leden en fractieleden van de partij hebben veel inwoners geraadpleegd om te achterhalen wat hun wensen en verlangens zijn. Dat initiatief wordt gewaardeerd. En nog belangrijker, er is concrete actie op gevolgd. SBB wil voor alle kernen een apart kernenbeleid opstellen samen met de bewoners. Dit is de manier om als kern te bepalen wat belangrijk is voor zijn bewoners en wat er concreet gedaan moet worden.

Voordat beleidsplannen en grote projecten worden vastgesteld, raadplegen wij eerst de bewoners. Dat gebeurt door middel van inspraak- en inloopbijeenkomsten. Dit heeft o.a. geresulteerd dat we veel tijd en aandacht hebben geschonken voor de totstandkoming van het REPAIR-CAFE in Neerbeek. Ook de aanleg van 2 Jeu de Boules-banen in Neerbeek heeft SBB in samenwerking met de gemeente kunnen realiseren. In beide gevallen was SBB initiatiefnemer. Deze initiatieven zijn voortgekomen uit “BurgerKracht”, welke aan de wieg stond van de wijkteams om als eerste in Neerbeek en Spaubeek te gaan functioneren. De oprichting van het nieuwe centrum De Brede Maatschappelijke Voorziening met daarin mogelijk alle belangrijke voorzieningen voor Spaubeek kan SBB ook volledig ondersteunen. 

Ons motto is: in onze kernen maak je zelf je woon- en leefklimaat.


2. De dienstverlening.

Een belangrijk speerpunt in het verkiezingsprogramma van SBB is de dienstverlening aan de bewoners. De gemeente is er voor de bewoners en niet andersom. U moet er van uit kunnen gaan dat de gemeente ( raad, college en ambtelijke organisatie) u correct, juist en klantvriendelijk te woord staat en helpt bij uw wensen. Wanneer dat niet gebeurt, vindt u steun bij SBB.

Ook zij is geen voorstander om voor een herindeling in aanmerking te komen maar wel om naar nieuwe manieren te zoeken voor samenwerking. Voor een betere samenwerking tussen gemeente en burger hoort ook het oplossen van knellende regels bij. De slogan “ Ruim op die regels” is ook voor SBB het uitgangspunt.

De fractieleden van SBB hebben diverse keren inwoners van onze gemeente geadviseerd en geholpen bij hun problemen. SBB probeert zo ten volle zijn taak als volksvertegenwoordiger waar te maken. Wij zullen ons daarbij houden aan de afgesproken kaders in bijvoorbeeld bestemmingsplannen. SBB heeft ingestoken op het realiseren van wijkteams in de kernen, d.m.v. vertegenwoordigers van de kernen op te nemen in de lijst van kandidaten. Inwoners kunnen daar, op termijn, geholpen door deze vrijwilligers, op een laagdrempelige wijze geholpen worden bij hun vragen en problemen over zorg, wonen, welzijn enz. Ook ondersteuning voor het invullen van formulieren hoort daarbij. Voor ouderen, alleenstaanden en voor gezinnen in de bijstand die vaak niet op de hoogte zijn van allerlei regelingen zijn deze servicepunten van groot belang, dit is mede de doelstelling van SBB. Voor een goed Openbaar Vervoer heeft SBB aangedrongen op een buslijn door Neerbeek en en Genhout. De huidige buurtbus wordt uitgebreid met een “wensbus” welke tegen een normaal tarief door bewoners kan worden  opgeroepen om zich te laten verplaatsen. Ook hier heeft SBB zich “sterk” voor gemaakt.

Ons motto is: de gemeente is van u en voor u.


3 Financiën. 

De gemeente heeft geld nodig voor wegen, groenbeheer, afvalverwijdering, riolering, zorgvoorzieningen, cultuur, sport, recreatie enz. Voor een deel komt het geld rechtstreeks bij u vandaan. De gemeente kent drie belangrijke inkomstenbronnen: de  uitkering uit het Gemeentefonds vanuit Den Haag, de leges, afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de OZB. 

SBB vindt dat de lasten voor de inwoners niet meer mogen stijgen dan het inflatiepercentage. Dit uitgangspunt zal SBB sterk verdedigen. De afvalstoffenheffing zal zodanig moeten worden omgevormd dat alle delen van de afvalstroom gescheiden worden zodat er nieuwe grondstoffen ontstaan. Hierdoor zal op termijn het tarief verlaagd kunnen worden. SBB dringt bij het College hier al jaren op aan, met positief resultaat. Dit tarief is in de periode 2014-2018 al op het laagste niveau gekomen van Zuid Limburg. Voor het komende periode zal SBB alles in het werk stellen om de Rioolheffing en de Afvalstoffenheffing op een nog lager niveau te brengen.  Die ruimte is aanwezig.                                                                                                                                                                                   

Ons motto is: gelijkblijvende of lagere woonlasten met een goed voorzieningenniveau.


4. De blik op de toekomst.

SBB vindt het heel belangrijk samen met de bewoners naar de toekomst te kijken. Hoe willen wij dat onze gemeente en onze kernen er in de nabije en verdere toekomst (over 20 jaar) uit zullen zien? We willen voor onze kinderen en kleinkinderen een veilige en leefbare gemeente, waar ze graag wonen, werken en recreëren. SBB vond en vindt het daarom belangrijk met de bewoners plannen voor de toekomst te maken. Er is weliswaar kort geleden een Centrumplan door het College  voorgesteld, doch SBB is daar niet enthousiast over en is met de inwoners in gesprek gegaan of de uitgangspunten van dat plan wel gewenst zijn  en/of de financiële consequenties ervan  niet te hoog zijn. De eerste plannen zijn om deze redenen al op diverse punten gewijzigd.

Voldoende en goede huisvesting voor ouderen en financieel zwakkeren op plaatsen waar zij graag willen wonen maar  ook voor starters is goede huisvesting van een essentieel  belang voor hun toekomst. De Starterslening is hier van groot belang om de jonge gezinnen in de eigen gemeente te kunnen blijven huisvesten. De invulling en uitbreiding hiervan is ook voor SBB in de komende raadsperiode een heel belangrijk speerpunt.

Ons motto is: een leven lang wonen in je eigen mooie omgeving.

 

5. Van beleid naar uitvoering.

In ons verkiezingsprogramma en het daaruit voort te vloeien raadsprogramma heeft SBB op veel punten beleid ontwikkeld. SBB vind dat er in de gemeente eerst helderheid moet zijn over de feiten welke geleid hebben tot beleidsvoorstellen. Eerst samen met de bewoners vaststellen, hoe zij bepaalde zaken geregeld willen hebben. Die horen in beleidsnota’s verwoord te worden. Beleid is te belangrijk op op beeldvorming te worden  gebaseerd. Beleid moet worden gestoeld op feiten en empirisch bewijs. Dan pas kun je op verantwoorde wijze concrete zaken gaan regelen.  

SBB ziet het als een belangrijke taak om beleidsnota’s helder voor onze inwoners te verwoorden. Beleid is te belangrijk om op beeldvorming te worden gebaseerd. Beleid moet ook worden gestoeld op feiten en op eigen onderzoek berust bewijs. SBB stelt zich tot doel om in de komende raadsperiode alle, voor onze inwoners belangrijke nota’s, in een voor iedereen leesbare taal om te zetten. Op onze website zal u de resultaten van die aanpak kunnen vinden. Natuurlijk kunt u ook bij de raadsleden van SBB vragen stellen. De concrete uitwerking van de komende plannen zal in nauw overleg met de bewoners in de komende raadsperiode plaats moeten vinden.  De kaders liggen vast, dus nu met elkaar de handen aan de ploeg slaan.

Ons motto is: na het zaaien oogsten en blijven kijken naar een gezonde toekomst.


DE   SPEERPUNTEN VAN  SENIOREN BELANG BEEK  zijn:


Financiën

 • Verlaging van gemeentelijke kosten door efficiënte, doelmatige, effectieve, duidelijke, heldere en transparante ambtelijke procedures,
 • Enkel een sluitende begrotingen presenteren, zonder dat de financiële reserves aangesproken moeten worden, is acceptabel,
 • De missie en visie moeten duidelijk naar voren komen in de meerjarenbegroting en meerjarenplannen,
 • De gemeente biedt financiële ondersteuning in het kader van de bijzondere bijstand en bevordert optimaal gebruik ervan,
 • Levering ambtelijke diensten uitsluitende tegen kostprijs betekent dat er geen winst gemaakt mag worden op Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. Als op deze heffingen winst wordt gemaakt, moet dit leiden tot verlaging van betreffende tarieven,
 • Overschrijding van de begroting op de projecten is onacceptabel.


Werk en economie

 • Werkgelegenheid staat bovenaan in ons programma met speciale aandacht voor hoogwaardige technologische industriële ondernemingen en telewerken. SBB heeft vooral aandacht voor bewoners welke gezien hun leeftijd respectievelijk opleiding een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ook voor die groepen moet er voldoende werkgelegenheid worden geboden,
 • Onderwijs is de belangrijkste motor voor een gezonde economie en om de jeugd perspectief bieden voor een goede baan,
 •  Gezond financieel klimaat voor ondernemers, met aandacht voor gemeentelijke lasten, 
 • Een evenwichtige balans tussen economie en ecologie,                                                                 
 • Handhaven en verbeteren van het voorzieningenniveau in de kleine kernen, 
 • Werkzaamheden alleen uitbesteden aan firma’s waarvan zeker en controleerbaar is dat men zich aan de wet en regelgeving van Nederland resp. EU houden.

 

 Zorg en inkomsten                                                                                                                                                                        

 • De kwaliteit van de samenleving verhogen door innovatie op het gebied van bestuur, samenleving en economie. Geldverslindende prestigeobjecten mogen niet worden uitgevoerd,                           
 • Meer senioren nemen desgewenst deel aan het arbeidsproces, de gemeente stimuleert  en geeft zelf het goede voorbeeld,                                                                                                                   
 • Meer samenwerking tussen de ziekenhuizen Zuyderland in Sittard- Geleen, Heerlen en het AMC in Maastricht en  de huisartsen in verband met de toekomstige tekorten in de zorg en daardoor mogelijk minder zorg en de hogere kosten voor veelal de oudere patiënten,
 • Heeft oog voor kwetsbare groepen ouderen, zoals ouderen met een zware zorgbehoefte en oudere migranten,
 • De zorg dicht bij huis: zorgwoningen en zorgdiensten, 
 • Zorgen voor een laagdrempelig en vriendelijk loket waar oplossingen geboden worden. De  wijkverpleegkundige speelt hierbij een grote rol van betekenis,
 • Actieve aandacht voor jongeren (zorg voor goed onderwijs, werk en recreatiemogelijkheden), 
 • Er  komt een lesuur “gezond leven” over conditie en lichamelijk welzijn o.a. drugs, alcohol, roken, bewegen en voeding. Iedere leerling krijgt zwemonderricht, minimaal tot het behalen van een gecertificeerd  zwemdiploma’s  a, b en c, eventueel voor een deel na de lesuren. Ook dit is in de laatste periode gedeeltelijk tot stand gekomen.
 • Er dienen meer gelden te worden vrijgemaakt voor de gemeentelijke taken in het kader van de WMO. Meer vraaggericht en minder aanbodgericht.

 

Maatschappelijke ontwikkeling                                                                                                               

 • De terugloop van inwoners van BEEK terugdringen door het verstrekken van vestigingspremies voor hen die van buiten de provincie in BEEK gaan wonen,                                                                   
 • Steunen van initiatieven van burgers voor verbetering van de eigen woonomgeving,           
 • Behoud en versterking van het voorzieningenniveau, met name vooral in de kleine kernen, 
 • Zorg voor een goede dagopvang,
 • Aanleg van (kleine) multifunctionele sportvoorzieningen, vooral voor ouderen,
 • Faciliteert inspraak van ouderen als het gaat om relevante voorzieningen voor ouderen.


Ruimtelijk ontwikkelen                                                                                                                                                                 

 • Zet fors in op voldoende levensbestendige, maar vooral betaalbare woningen voor ouderen, SBB maakt werk van een toegankelijke omgeving, met drempelvrije winkels,                                                                                      
 • Bouw van starters- en ouderenwoningen op basis van aangetoonde behoefte,  
 • Het budget van Startersleningen verhogen en uitbreiden en deze leningen moeten ook bestemd zijn voor 50-plussers onder dezelfde voorwaarden,
 • Geen gemeentelijke bijdragen aan commerciële bouwactiviteiten,


Openbare ruimte en Veiligheid

 • Aanleggen van kleinschalige spelmogelijkheden (ook) voor ouderen in alle kernen,                          
 • Voldoende en veilige speelruimten voor kinderen en meer zitbankjes plaatsen voor ouderen en voor personen met beperkte bewegingsmogelijkheden, 
 • Blijven werken aan een sociale en veilige leefomgeving,
 • Terugdringen van criminaliteit door strikte controle en handhaving,
 • Terugbrengen van een permanente politiepost is en blijft ons uitgangspunt omdat er vijf keer meer criminaliteit wordt gepleegd dan de officiële cijfers  aangeven.


Ideeënbus

Heeft u als burger ideeen voor gemeente Beek welke we als partij kunnen inbrengen in de Gemeenteraad neem dan contact op met een van de bestuursleden.
SBB | Contact webmaster ! Sitemap

Copyright © 2018 Senioren Belang Beek All Rights Reserved.